Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja és hatálya

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Nagy József  (a továbbiakban: Adatkezelő) általi adatkezelési tevékenységét szabályozza, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉVEL (általános adatvédelmi rendelet – „GDPR”).

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztassa az érintetteket az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, az érintettek jogai gyakorlásának módjáról, lehetőségeiről.

A Nyilatkozat hatálya kiterjed az Adatkezelő által kezelt összes személyes adat kezelésére.

 1. Adatkezelő adatai

Név: Nagy József

Postai cím: 2381 Táborfalva, Petőfi utca 46.

Telefonszám: +36303405072

Email cím: nagylazarstudio@gmail.com

 1. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő csak az érintett által megadott adatokat kezeli a későbbiekben meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen. Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az érintett felel.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a könyvelőjén kívül harmadik félnek át nem adja. A könyvelő csupán az érintett nevét, lakcímét és adóazonosító jelét kapja meg és kizárólag megbízási szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítése esetén.

A megbízási szerződés megkötésével hozzájárul az érintett, hogy a megbízási szerződés keretében készített fotókat Adatkezelő saját célra (honlapján, közösségi média felületeken, nyomtatott kiadványaiban stb.) felhasználja reklám céllal, referenciaként.

 1. A kezelt személyes adatok köre

A kezelt adatok köre:

 • ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes adatok: teljes név vagy cég név (kötelező), email cím (kötelező), telefonszám (kötelező);
 • szerződéssel kapcsolatos adatok: teljes név vagy cég név (kötelező), e-mail cím (kötelező), telefonszám (kötelező), lakhely cím (kötelező),
 • számlázással kapcsolatos adatok: teljes név vagy cég név (kötelező), lakhely cím (kötelező), adószám (kötelező);
 • megbízás keretében készített fényképek.
 1. Az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az adatkezelés és tárolás célja és jogcíme:

 • árajánlat kiadása;
 • megbízási szerződés teljesítése a megrendelők és Nagy József között;
 • gazdasági, marketing tevékenység: a megbízási szerződés aláírásával egyidejűleg adott hozzájárulás a megbízási szerződés tárgyát képező fotók felhasználására;
 • jogszabályi előírások teljesítése pl. könyvelés;
 • jogi igények érvényesítése vagy védése.

Az adatkezelés időtartama jogszabályi előírások teljesítése céljából a szerződéses jogviszony megszűnését követő nyolc év. Árajánlat adása, kapcsolatfelvétel, szerződéskötés céljából történő adatmegadás, illetve adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig tart, vagy amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja.

 1. Adattovábbítás

Adatkezelő az adatkezelés célja és jogalapja alapján továbbítja a személyes adatokat (teljes név vagy cég név, email cím, telefonszám, fényképek) a vele szerződéses viszonyban lévő munkatársak részére, akik a szerződéses partner jogos érdekében veszik át tőle és kezelik a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig, és akik a továbbított adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban kötelesek kezelni.

 1. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatás kérése a tárolt adatokról: az érintett bármikor tájékoztatást kérhet írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatai kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását írásban a 2. pontban megadott postai címen vagy emailben.

Helyesbítéshez való jog: az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása

A törléshez való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérhető a kezelt adatok törlése. Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó adatokat:

 • az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
 • az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 • az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre.

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 • az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

A visszavonáshoz való jog: az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

 1. Az adatok tárolásának módja

A megadott személyes adatok az Adakezelő személyes számítástechnikai eszközein, az érintett által aláírt nyomtatott dokumentumokon (pl.: szerződés, lemondó nyilatkozat), valamint a kibocsátott számlán kerülnek megőrzésre. Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

 1. Jogorvoslat

Érintett jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő bármely kérdés, kifogás esetén az érintett írásban, a 2. pontban megadott postai címen vagy email címen léphet kapcsolatba az Adatkezelővel.

Kelt.: Táborfalva, 2018. 11. 01.